คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ สีฟ้า
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายภิรมย์ คนหมั่น
ตำแหน่ง : รองประธาน
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก แก้วเงิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมรงค์ ทับขำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางกัลยา พัฒนา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเดโช กิจรักษา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางอำภา วีระกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมโภชน์ เพิงมาก
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ