กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวหยาดพิรุณ ขุราษี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์