กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจรรยา พวงสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพิทักษ์ คมสัน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0