กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางจรรยา บุญกรด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
อีเมล์ : ัya_071@hotmail.com