กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจรรยา พวงสุวรรณ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นายพิทักษ์ คมสัน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3