ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564
  
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ป.1
14
8
22
1
ป.2
11
9
20
1
ป.3
7
8
15
1
ป.4
11
7
18
1
ป.5
12
11
23
1
ป.6
8
6
14
1
รวมประถม
63
49
112
6
ม.1
10
6
16
1
ม.2
8
9
17
1
ม.3
8
5
13
1
รวมมัธยมต้น
26
20
46
3
รวมทั้งหมด
89
69
158
9
 
 

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ชั้น/เพศ
ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
ป.1
12
11
23
1
ป.2
9
8
17
1
ป.3
12
7
19
1
ป.4
11
11
22
1
ป.5
7
8
15
1
ป.6
7
4
11
1
รวมประถม
58
49
107
6
ม.1
9
11
20
1
ม.2
11
4
15
1
ม.3
8
6
14
1
รวมมัธยมต้น
28
21
49
3
รวมทั้งหมด
86
70
156
9
 

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ
ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
ป.1
9
11
20
1
ป.2
11
8
19
1
ป.3
11
12
23
1
ป.4
8
6
14
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
9
10
19
1
รวมประถม
56
54
110
6
ม.1
14
4
18
1
ม.2
9
6
15
1
ม.3
7
0
7
1
รวมมัธยมต้น
30
10
40
3
รวมทั้งหมด
86
64
150
9
 

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ป.1
11
6
17
1
ป.2
12
11
23
1
ป.3
9
6
15
1
ป.4
8
6
14
1
ป.5
8
8
16
1
ป.6
8
3
11
1
รวมประถม
56
40
96
6
ม.1
10
6
16
1
ม.2
7
0
7
1
ม.3
6
4
10
1
รวมมัธยมต้น
23
10
33
3
รวมทั้งหมด
79
50
129
9