ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติของโรงเรียน

        โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้สร้างขึ้นเมื่อใด  ไม่ปรากฎหลักฐานชัดเจนแน่นอน  อาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน โดยมีนาย  พร้อม  ฤทธิสังข์  เป็นครูใหญ่คนแรก

·  ปี พ.ศ. 2469 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวรในหมู่ที่ 5 ตำบลละอุ่นใต้ (ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว)

·  ปี พ.ศ. 2499  ทางราชการให้เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษา ราษฎรช่วยก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นเป็นที่เรียน (ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว)

·  ปี พ.ศ. 2509  รัฐบาลโอนการศึกษาประชาบาล ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

·  ปี  พ.ศ. 2523  โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติการโอนโรงเรียนประถมศึกษาจากองการบริหารส่วนจังหวัดไปสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2523 และในปี  2523  นี้ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้ประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา 2523  โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ เป็นที่ตั้งกลุ่มโรงเรียน เรียกว่ากลุ่มโรงเรียนละอุ่น

·  ปี พ.ศ. 2534  ได้เปลี่ยนแปลงระเบียบกลุ่มใหม่จากสำนักงานกลุ่มโรงเรียนเป็นศูนย์วิชาการกลุ่ม

·  ปี พ.ศ. 2539  ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ ชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

·  ปี พ.ศ. 2547   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

·  ปี พ.ศ.  2552   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    กระทรวงศึกษาธิการ