คณะผู้บริหาร

นางปริชาติ ทองแท่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา