ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางปาริชาติ ทองแท่ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละอุ่นใต้
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2563
ชื่อ-นามสกุล : นายสมโชน์ เพิงมาก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละอุ่นใต้
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2553 - 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกพล ธีรกุล
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2550 - 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายพรเลิศ ดำรง
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547 - 2550
ชื่อ-นามสกุล : นายเผ่าพงษ์ หีบเพชร
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542 - 2547
ชื่อ-นามสกุล : นางผาสุก กฤติยาโชติปกรณ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2538 - 2542
ชื่อ-นามสกุล : นางอุไร ทิมโพธิ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2527 - 2538
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระ ยืนยง
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2511 - 2527
ชื่อ-นามสกุล : นายพิศาล ศรีชะฎา
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2503 - 2511
ชื่อ-นามสกุล : นายทวี ศักดิ์รัตน์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2502 - 2503
ชื่อ-นามสกุล : นายเสริม พัฒนา
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2500 - 2502
ชื่อ-นามสกุล : นางหงส์ สุขบำรุง
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2491 - 2500
ชื่อ-นามสกุล : นายถวิล ศรีชะฎา
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : - 2491
ชื่อ-นามสกุล : นายเล็ก สอนเสริม
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายพร้อม ฤทธิสังข์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :