กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ว่าที่ ร.ต.หญิงเยาวลักษณ์ ห่วงจริง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1