กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ว่าที่ ร.ต.หญิงเยาวลักษณ์ ห่วงจริง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนุชรา ฤทธิสังข์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0