วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชญาการศึกษา         การศึกษาเป็นกระบวนการที่จะพัฒนาให้เป็นบุคคลเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์


วิสัยทัศน์                  โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ มุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมี                                                          คุณภาพตามมาตรฐานในปี  2556


คำขวัญโรงเรียน           ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม