คณะผู้บริหาร

นายสมโภชน์ เพิงมาก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา