กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอำภา วีระกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวมยุรี กาวิเศษ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0