กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวพจนา สุจารี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0937822263
อีเมล์ : photchana.suc@gmail.com