กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวสมปรารถนา ดวงธัมยาล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3