กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางประทีป พึ่งบำรุง
ครู คศ.2

นางสาวสมปรารถนา ดสงธัมยาล
ครูผู้ช่วย