กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางศันสนีย ฤทธิสังข์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางจีรวรรณ หอมแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2