กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวยุวรัตน์ พงศาวสีกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
อีเมล์ : Yuwaratpkru.2535@gmail.com

นางอรนภา นาชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0813013517
อีเมล์ : Ornapa_P@hotmail.com