กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวยุวรัตน์ มากเสม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวรัติยาภรณ์ พรมเนตร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0