กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวยุวรัตน์ มากเสม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1