ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
ป.1 11 6 17 1
ป.2 12 11 23 1
ป.3 9 6 15 1
ป.4 8 6 14 1
ป.5 8 8 16 1
ป.6 8 3 11 1
รวมประถม 56 40 96 6
ม.1 10 6 16 1
ม.2 7 0 7 1
ม.3 6 4 10 1
รวมมัธยมต้น 23 10 33 3
รวมทั้งหมด 79 50 129 9