ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีที่สร้าง 2538
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :